English
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácie pre voliča

 13.06.2023

Voľby

do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta

* * *

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr

_______________________________________________________________________________________________________

Választások

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Tájékoztató a választópolgár részére

I

A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra

2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II

Választói jog

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választói joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.

A választhatóság akadálya

 a szabadságvesztés büntetésének töltése,

 szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,

 cselekvőképesség megvonása.

IV

A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

 abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy

 bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján. A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha

 nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,

 a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, és a választások idejealatt annak területén kívül tartózkodik, és kérelem alapján bejegyezték a választók külön jegyzékébe.

V

Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választók jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.

A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe.

A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI

Postai úton történő szavazás

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-posta

* * *

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:

www.minv.sk/?volby-nrsr


Zoznam aktualít: