English
Zmenšiť textZväčšiť text

Miestna občianska poriadková služba v obci Husiná

 21.03.2023

NÁZOV PROJEKTU 

Miestna občianska poriadková služba v obci Husiná
 
STRUČNÝ OPIS PROJEKTU
 
Trvanie projektu: 02/2022 – 05/2023
Nenávratný finančný príspevok: 64 893,13 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Husiná
 
Hlavný cieľ projektu: Cieľom predloženého projektu je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Husiná.
 
Opis projektu: Obci Husiná bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Husiná“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8. REACTEU 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
 
Predmet/ciele projektu: Zámerom projektu je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK, eliminácia nelegálnych skládok odpadu, resp. zvýšenie kvality životného prostredia v lokalitách MRK, podpora desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie obyvateľov MRK. Realizácia aktivity projektu bude prebiehať za aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených osôb projektového tímu.
 
Výsledky projektu: Realizáciou projektu sa zlepší pozícia zamestnancov MOPS na trhu práce zvýšením ich kvalifikácie; zníži sa počet osôb ohrozených sociálnym vylúčením; zníži sa deviantné správanie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity a zlepší sa sociálne prostredie obyvateľov obce; zvýši sa povedomie o individuálnej zodpovednosti pri riešení svojich vlastných problémov v obci, ktoré ich vedú k sociálnemu vylúčeniu; zvýši sa podpora princípov 3D (desegregácia, degetoizácia, destigmácia); zvýši sa kvalita životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK. Úspešná realizácia projektu by mohla znamenať posilnenie regionálneho rozvoja a jeho zatraktívnenie pre ďalších potenciálnych investorov, resp. zamestnávateľov. „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ 
 
 www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minv.sk www.husina.sk

 


Zoznam aktualít: