Zmenšiť textZväčšiť text

Skúšky sirén v roku 2023

 09.06.2023

MV SR - Skúšky sirén v roku 2023Vytlačiť

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.

0003.jpg
Spôsob aktivácie sirén

1. Aktiváciu sirén vykoná:
a) Oprávnená osoba alebo osoba ňou poverená pomocou modulu miestneho ovládania,
b) Vedúci smeny na Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“),
c) Stála služba na Centrálnom monitorovacom a riadiacom stredisku sekcie (ďalej len „CMRS SKR“).

2. Aktiváciu tichej skúšky elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná:
a) okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou TMS na území celého kraja.

3. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén v termínoch 10.03.2023 a 08.09.2023 vykonajú pomocou TMS a modulov miestneho ovládania:
a)mestské úrady a obecné úrady,
b)okresné úrady v sídle kraja (iba tam, kde modul miestneho ovládania nie je).

4. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 09.06.2023 vykoná:
a) Okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou RDS na území celého kraja s výnimkou autonómnych systémov,
b) Autonómne systémy pomocou vlastného ovládania.

5. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén 08.12. 2023 vykoná:
a) sekcia (CMRS SKR) pomocou RDS na území celej SR.

6. Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú:
a) mestské úrady a obecné úrady pomocou modulu miestneho ovládania.

 

Opatrenia na informovanie obyvateľstva

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí:

a) sekcia – prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry SR,
b) okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov,
c) mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

So súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci objektového cvičenia, preberajúcich konaní novovybudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykoná, je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.


Zoznam aktualít: